درباره‌ی ما

شرکت راد آران دانش، تولید کننده‌ی انواع سیستم‌های صنعتی الکترونیکی با کیفیت و دوام مثال زدنی

ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ 1390 ﺑﻄﻮﺭ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـﺎﯼ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻭ ﻫـﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1397 ﺑﻄﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩ.