خانه‌ی هوشمند چیست؟

ین دستگاه در واقع قلب سیستم هوشمند می باشد. همه اجزای خانه هوشمند از طریق سیستم هوشمند مرکزی با هم در ارتباط هستند و همه فرمان ها به واسطه آن برای اجزای مختلف خانه ارسال می شود. این سیستم اطلاعات را از دستگاه های موجود در خانه دریافت کرده و همه چیز را در خانه کنترل می کند.